Vedtægter

Marts 2017 
VEDTÆGTER FOR KULTURFORENINGEN I SKOVBO – KIS

§1. Foreningens navn er Kulturforeningen i Skovbo – KIS.

§2. Gennem kulturelle arrangementer af oplysende, underholdende og debatskabende karakter søger foreningen af fremme et aktivt kulturelt miljø i Køge kommune. Foreningen ser det derfor som sin opgave at få kulturelle personligheder/grupper til at komme til Køge kommune. Det er også foreningens formål at fungere som platform for lokale initiativer og aktiviteter.

§3. Foreningen er åben for alle, som accepterer foreningens formål. (§2)

Stk. 2. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af general-forsamlingen.

§4. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der vælges på general-forsamlingen (2-årig turnus). Lige år vælges 3 medlemmer, og ulige år vælges mindst 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Hvert år vælges desuden 2 suppleanter.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§5. Bestyrelsen fastlægger foreningens aktiviteter med baggrund i de ønsker og forslag, som er fremkommet på foreningens generalforsamling, og som foreningens økonomiske situation tillader.

Stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til valg af repertoire og gennemførelse af arrangementer indenfor et område. Grupperne fungerer som arbejdsgrupper under bestyrelsen, der har den endelige kompetence. Medlemmer i arbejdsgrupper behøver ikke at være bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 3. Bestyrelsen kan i foreningens regi arrangere aktiviteter, som ikke nødvendigvis er foreslået på generalforsamlingen, hvis disse aktiviteter falder inden for foreningens formål.

§6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i begyndelsen af marts med følgende dagsorden: 

1) Formandens beretning. 
2) Gennemgang af foreningens økonomi – herunder fremlæggelse af revideret årsregnskab og budget samt vedtagelse af næste års kontingent. 
3) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. 
4) Vedtagelse af retningslinjer for repertoire herunder konkrete forslag fra medlemmerne. 
5) Indkomne forslag, som ikke dækkes af punkt 4. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 
6) Eventuelt. 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller det begæres skriftligt af 1/3 af foreningens medlemmer.

Stk. 3. Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel pr. email eller brev. Generalforsamlingen kan annonceres i et eller flere dagblade / ugeaviser i Køge kommune.

Stk. 4. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves der til ændring af vedtægterne eller nedlæggelse af foreningen mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte eller vedtagelse på 2 generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum.

§7. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor og forelægges på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Foreningens indtægter og formue anvendes til foreningens drift og eventuelt til ydelse af rabatter til medlemmerne i forbindelse med foreningens arrangementer.

Stk. 3. Ved foreningens opløsning anvendes formuen til fremme af kulturelle formål i Køge kommune efter generalforsamlingens beslutning.

§8. Tegningsregler og hæftelser. 
Foreningen tegnes af formanden eller kassereren samt et bestyrelsesmedlem, 2 i forening.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer – herunder bestyrelsen – nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. april 1985 med ændringer på ekstraordinære generalforsamlinger den 6/11-1985 (§ 4 stk. 3), den 8/2-1988 (§ 9 stk. 1), den ordinære generalforsamling den 22/4-1992 (§ 1, § 3, § 4 stk. 1 og 2 samt § 8 stk. 1 og 3), den ordinære generalforsamling den 29/4-2003 (§ 8 stk. 1 pkt. 5 og § 9 stk. 1), den ordinære generalforsamling den 19/4-2005 (§ 8 stk. 1 og § 8 stk. 1 pkt. 3) og den ordinære generalforsamling den 12/3-2007 (§ 2, § 6, § 8 Stk. 1 pkt. 2 og pkt. 4 og Stk. 3, samt § 9 Stk. 3)

Ændringer vedtaget den 5. marts 2017. 

Formand: Kirsten Rossle 
Dirigent: Poul Erik Jensen